Halvårsrapport januari-juni 2008

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 3 procent till 428 mnkr (414). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror.• Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 20,1 mdkr (20,5 vid årsskiftet).

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 3 procent till 428 mnkr (414). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror.

• Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 20,1 mdkr (20,5 vid årsskiftet).

• Substansvärdet efter avdrag för lämnad utdelning uppgick till 71 kronor per aktie (73 vid årsskiftet).

• Periodens resultat uppgick till -86 mnkr (1 144), motsvarande
- 0,42 kronor per aktie (5,54). Resultatnedgången förklaras av årets orealiserade värdeminskning i fastighetsbeståndet om -497 mnkr jämfört med den orealiserade värdeökningen under motsvarande period förra året (1 208).

• Koncernens nettoomsättning för jämförbart bestånd uppgick till 657 mnkr (610), en ökning med 8 procent.

• Hyresvakansgraden vid periodens slut var fortsatt låg och uppgick till 3,7 procent (3,3 vid årsskiftet).Stockholm den 20 augusti 2008

HUFVUDSTADEN AB (publ)Ivo Stopner
Verkställande direktör


Bilaga: Halvårsrapport januari - juni 2008Informationen i denna halvårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2008, kl 08.30.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Halvårsrapport januari-juni 2008