Delårsrapport januari-september 2008

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 5 procent till 655 mnkr (622). Motsvarande resultat för tredje kvartalet ökade med 9 procent till 231 mnkr (211). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror.

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 5 procent till 655 mnkr (622). Motsvarande resultat för tredje kvartalet ökade med 9 procent till 231 mnkr (211). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror.

• Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 19,6 mdkr (20,5 vid årsskiftet).

• Substansvärdet uppgick till 69 kronor per aktie (73 vid årsskiftet). Skuldsättningsgraden var 0,28 (0,26 vid årsskiftet).

• Periodens resultat uppgick till -406 mnkr (1 264), motsvarande -1,97 kronor per aktie (6,13). Resultatnedgången förklaras av årets orealiserade värdeminskning i fastighetsbeståndet om 1 084 mnkr jämfört med den orealiserade värdeökningen under motsvarande period förra året (1 208).

• Koncernens nettoomsättning för jämförbart bestånd uppgick till 988 mnkr (929), en ökning med 6 procent.

• Hyresvakansgraden vid periodens slut uppgick till 3,0 procent (3,3 vid årsskiftet).

• Hufvudstaden har de nöjdaste kontorshyresgästerna enligt Fastighetsbarometerns undersökning, Nöjd-Kund-Index för 2008.

Stockholm den 11 november 2008

HUFVUDSTADEN AB (publ)Ivo Stopner
Verkställande direktör


Bilaga: Delårsrapport januari - september 2008


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2008, kl 08.30.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Delårsrapport jan-sep 2008 som pdf