Delårsrapport januari-mars 2008

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 10 procent till 222 mnkr (202). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror. • Substansvärdet efter avdrag för beslutad utdelning uppgick till 72 kronor per...

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 10 procent till 222 mnkr (202). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror.

• Substansvärdet efter avdrag för beslutad utdelning uppgick till 72 kronor per aktie (73 vid årsskiftet).

• Periodens resultat uppgick till 120 mnkr (131), motsvarande 0,58 kronor per aktie (0,64). Minskningen förklaras av en negativ värdeförändring i räntederivat.

• Koncernens nettoomsättning för jämförbart bestånd uppgick till 330 mnkr (304), en ökning med 8 procent.

• Hyresvakansgraden vid periodens slut var fortsatt låg och uppgick till 3,8 procent (3,3 vid årsskiftet).


Stockholm den 8 maj 2008

HUFVUDSTADEN AB (publ)Ivo Stopner
Verkställande direktör
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2008.

Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2008

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Delårsrapport januari-mars 2008