Bokslutskommuniké 2008

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 4 procent till 874 mnkr (839). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror.• Årets resultat uppgick till -449 mnkr (2 401), motsvarande -2,18 kronor per...

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 4 procent till 874 mnkr (839). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror.

• Årets resultat uppgick till -449 mnkr (2 401), motsvarande
-2,18 kronor per aktie (11,64). Det lägre resultatet förklaras av årets orealiserade värdeminskning i fastighetsbeståndet om 1 629 mnkr jämfört med den orealiserade värdeökningen föregående år (2 598).

• Soliditeten uppgick till 56 procent, nettobelåningsgraden till 16 procent och räntetäckningsgraden var 5,5 gånger.

• Styrelsen föreslår en höjning av den ordinarie utdelningen till 1,90 kronor per aktie (1,75).

• Fastighetsbeståndet marknadsvärderades vid årsskiftet till 19,1 mdkr (20,5), vilket ger ett substansvärde om 66 kronor per aktie (73).

• Koncernens nettoomsättning för jämförbart bestånd uppgick till 1 332 mnkr (1 266), en ökning med 5 procent.

• Hyresvakansgraden vid årets slut var 5,3 procent (3,3) och exklusive pågående projekt 2,9 procent (3,2).

Stockholm den 13 februari 2009

HUFVUDSTADEN AB (publ)Styrelsen


Bil
Bokslutskommuniké 2008

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2009, kl 08.30.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Hela kommunikén