Halvårsrapport januari - juni 2007

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 143,6 mnkr (664,0), motsvarande 5,54 kronor per aktie (3,22). • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 14,7 procent till 415,3 mnkr (362,0). Det förbättrade resultatet förklaras av minskade...

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 143,6 mnkr (664,0), motsvarande 5,54 kronor per aktie (3,22).

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 14,7 procent till 415,3 mnkr (362,0). Det förbättrade resultatet förklaras av minskade vakanser, lägre underhållskostnader och högre hyror.

• Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 19,0 mdkr (17,4 vid årsskiftet).

• Substansvärdet per aktie uppgick till 66 kronor (71 vid årsskiftet). Aktieutdelning har under perioden lämnats med 11,60 kronor per aktie.

• Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 611,7 mnkr (567,6), en ökning med 7,8 procent.

• Hyresvakansgraden vid periodens slut var 4,9 procent (6,5 vid årsskiftet).


Stockholm den 20 augusti 2007

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Ivo Stopner
Verkställande direktörBilaga: Halvårsrapport januari - juni 2007


Detta är kurspåverkande information som rapporterats till Finansinspektionen.

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Halvårsrapport januari - juni 2007