Bokslutskommuniké 2007

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 14 procent till 839 mnkr (734). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror och minskade vakanser.• Årets resultat uppgick till 2 401 mnkr (3 423), motsvarande...

• Fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd ökade med 14 procent till 839 mnkr (734). Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror och minskade vakanser.
• Årets resultat uppgick till 2 401 mnkr (3 423), motsvarande 11,64 kronor per aktie (16,60). Det lägre resultatet förklaras av avyttringen av World Trade Center föregående år.
• Styrelsen föreslår en höjning av den ordinarie utdelningen till 1,75 kronor per aktie (1,60).
• Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 20,5 mdkr vid årsskiftet (17,4), vilket ger ett substansvärde per aktie om 73 kronor (71).
• Koncernens nettoomsättning för jämförbart bestånd uppgick till 1 266 mnkr (1 153), en ökning med 10 procent.
• Hyresvakansgraden vid årets slut var 3,3 procent (6,5).

Stockholm den 14 februari 2008

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Styrelsen

Bilaga: Bokslutskommuniké 2007
Detta är kurspåverkande information som rapporterats till Finansinspektionen.Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Bokslutskommuniké 2007