Avfallshantering

Ökad återvinning av avfall är en prioriterad hållbarhetsfråga, både för Hufvudstaden och för våra hyresgäster. Vi arbetar aktivt med att minska, återvinna och återanvända avfallet i våra fastigheter och i våra byggprojekt.

Hufvudstadens mål är att minska den totala mängden avfall i våra fastigheter och i våra projekt. Så stor del av avfallet som möjligt ska återvinnas eller återanvändas.

Avfall i våra fastigheter

Både Hufvudstaden och våra hyresgäster ser återvinning av avfall som en viktig hållbarhetsfråga. Tillsammans hjälps vi åt för att minska den totala mängden avfall och i större grad återanvända avfall.

I samtliga fastigheter källsorteras avfallet för både butik och kontor.

Gemensamma källsorteringsrum ger möjlighet att effektivisera avfallssorteringen hos våra hyresgäster. Genom samordning av avfallshanteringen minskas antalet transporter från fastigheterna. 

Hos två av restaurangerna i våra fastigheter har kvarnar för att avskilja matavfall installerats. Det innebär en kombinerad hämtning av fett- och matavfall som sedan blir till biogas.

Avfall från våra egna projekt

Byggavfallet som uppstår vid våra egna ombyggnadsprojekt och lokalanpassningar sorteras på arbetsplatsen enligt fastställda rutiner. Avfallshantering är en av Hufvudstaden prioriterade områden och vi arbetar aktivt med att minska, återvinna och återanvända avfallet i våra byggprojekt.

 

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka mail

Jenny Eliasson

Hållbarhetscontroller

08-762 90 45

Skicka mail

Ulrika Frisk

Chef HR

08-762 90 90

Skicka mail