Hufvudstadens årsstämma 2016

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 3,10 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndagen den 21 mars 2016 och beräknad utbetalningsdag torsdagen den 24...

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hôtel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 3,10 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndagen den 21 mars 2016 och beräknad utbetalningsdag torsdagen den 24 mars 2016.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, Peter Egardt, Louise Lindh, Sten Peterson, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner. Liv Forhaug och Fredrik Persson valdes som nya styrelseledamöter.

Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt att arvode skall utgå till styrelsen med 2 025 000 kronor, varav till styrelseordföranden 450 000 kronor och 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, dock ej verkställande direktören.

Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med Joakim Thilstedt som huvudansvarig revisor.

Stämman beslöt även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen förnyat bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier av serie A i bolaget. För närvarande innehar bolaget cirka 2,4 procent av samtliga utgivna aktier.

Förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson avslogs av årsstämman.
 

Stockholm den 17 mars 2016

HUFVUDSTADEN AB (publ)

 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Fredrik Lundberg, Styrelsens ordförande, telefon 08-463 06 00.
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Hufvudstadens årsstämma 2016.pdf