Hufvudstaden utser Åsa Roslund till tillförordnad CFO efter Magnus Jacobson

Som tidigare meddelats lämnar Magnus Jacobson sin tjänst som CFO i Hufvudstaden. Till tf CFO fr.o.m. 1 oktober 2015 har utsetts Åsa Roslund. Åsa Roslund har arbetat i bolaget sedan 2005 som redovisningschef och kommer under tillförordnandet att ingå...

Som tidigare meddelats lämnar Magnus Jacobson sin tjänst som CFO i Hufvudstaden. Till tf CFO fr.o.m. 1 oktober 2015 har utsetts Åsa Roslund.

Åsa Roslund har arbetat i bolaget sedan 2005 som redovisningschef och kommer under tillförordnandet att ingå i Hufvudstadens koncernledning.

Arbetet med att rekrytera en ny CFO efter Magnus Jacobson pågår och beräknas vara slutfört under hösten 2015.

Stockholm den 29 september 2015

HUFVUDSTADEN AB (publ)
 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september 2015.

Pressmeddelande Hufvudstaden utser Åsa Roslund till tillförordnad CFO efter Magnus Jacobson.pdf