Hufvudstaden sätter upp ett MTN-program

Hufvudstaden har beslutat att etablera ett Medium Term Note-program med en låneram om 2 miljarder kronor. MTN-programmet är ett led i att bredda finansieringen och kommer att komplettera Hufvudstadens befintliga upplåning.Det tidigare...

Hufvudstaden har beslutat att etablera ett Medium Term Note-program med en låneram om 2 miljarder kronor. MTN-programmet är ett led i att bredda finansieringen och kommer att komplettera Hufvudstadens befintliga upplåning.

Det tidigare certifikatsprogrammet har utökats med 1 miljard kronor till 2 miljarder kronor, samtidigt som bolagets lånelöften utökats med 1 miljard kronor.

Stockholm den 19 november 2012
HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2012.

Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, verkställande direktör och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Pressmeddelande MTN program 2012