Vildmannen 7, Stockholm

Återuppbyggnad av fastighet på Biblioteksgatan 9 /Jakobsbergsgatan 6.

I november 2017 utbröt en omfattande brand i Vildmannen 7, belägen i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan. Fastighetens innandöme totalförstördes, men glädjande nog stod stenfasaden kvar. Nu pågår arbetet med att bygga upp en ny fastighet innanför den unika 120 år gamla fasaden.

Bibliotekstan återfår sin vackra borg

Vildmannen 7 är en stycke kulturhistoria både vad gäller arkitektur och vilka hyresgäster fastigheten rymt under åren. Fastigheten uppfördes mellan åren 1895 och 1897 och den ovanliga fasaden i Roslagssandsten med rik ornamentik liknades vid en medeltida borg.

Ett komplext förarbete

Hufvudstaden har i samarbete med Stockholms Stad tagit fram en ny detaljplan för Vildmannen 7 som sätter ramarna för återuppbyggandet. Just nu pågår den komplicerade och smått spektakulära grundläggningen för den nya fastigheten som kommer att byggas upp bakom den sparade stenfasaden.

För att ge källarvåningen lite högre takhöjd har vi grävt oss ner ytterligare ca 1,5 meter ner i marken. Vi befinner oss därmed under grundvattennivån vilket skapar en vattenbassäng på cirka 800 kvadratmeter inne i Vildmannen. Här genomförs en undervattensgjutning av mycket skickliga yrkesarbetande dykare. De använder samma teknik som när brofästen gjuts. Grundläggningsarbetet inklusive en ny gjuten bottenplatta pågick fram till och med sommaren 2021.

Arbetet med återuppbyggnaden dokumenteras och vi publicerar löpande både filmer och bilder där intresserade kan följa processen i detta mycket annorlunda projekt. 

Den nya fastigheten – där kulturhistoria möter framtid

När den nya fastigheten står klar kommer det att vara ett unikt möte mellan det nya och det gamla. De flesta fastigheter som är över 100 år har varit med om ombyggnationer, men det är ofta svårt att optimera ytor och tillgänglighetsanpassa i så gamla hus. Möjligheten att bygga något nytt från grunden innanför en 120 år gammal fasad sker väldigt sällan.

Preliminär tidsplan

  • 2018 - 2019 EN NY DETALJPLAN TAS FRAM
  • MARS 2019 KLART ATT FASADEN KAN RÄDDAS
  • HÖSTEN 2019 RIVNING STARTAR
  • JANUARI 2020 DETALJPLANEN ANTAGEN
  • VÅR/SOMMAR 2020 FORTSATT RIVNING, NYTT FACKVERK UPPFÖRS
  • MAJ 2020 BYGGLOV BEVILJAT
  • VINTER/VÅR/SOMMAR 2020-21 GRUNDLÄGGNING
  • HÖST 2021-2023 NYTT HUS BYGGS

Moderna kontor skapas på historiska Biblioteksgatan

Tack vare att fasaden räddades kommer fastigheten utvändigt behålla sin yttre stjärnglans medan det invändigt finns möjlighet att skapa effektiva planlösningar och inkludera fler hållbara system. Större ytor tillförs lägenheter och kontor samtidigt som innergården får en ny struktur, blir större och får mer ljus tack vare en borttagen vägg. Fastigheten får överlag större ljusinsläpp på gårdssidan genom stora glaspartier och franska balkonger. Placeringen av kontoren kommer som tidigare att vara på Biblioteksgatan 9 där den vackra gamla utsirade ekporten kommer återföras till entrén. Även bostäderna kommer ha kvar sin ursprungliga entré på Jakobsbergsgatan 6.

Ett tak med utsikt

På taklandskapet tillförs volymer vilket innebär takterrasser in mot gården för både boende och kontorshyresgäster. Detta görs utan att behöva förändra taklinjen. Dessutom kommer hela fastigheten att tillgänglighetsanpassas.

Den nya byggnaden kommer att ha flera funktioner, dels att erbjuda moderna kontor, affärslokaler och bostäder, dels att stötta den bevarade stenfasaden för att den ska stå kvar i minst 120 år till.

Byggprocessen - Så går återuppbyggnaden till

Efter branden stod det klart att det krävdes en planändring innan återuppbyggandet kunde starta. Vissa delar i stadsplanen från 1940 stämde inte överens med hur det ser ut i kvarteret Vildmannen idag. I den gamla planen var avsikten att Jakobsbergsgatan skulle breddas vilket krävde att Vildmannen 7 skulle rivas. Gatubreddningen och rivningen av huset genomfördes aldrig, men planen gällde fortfarande. Hufvudstaden arbetade tillsammans med Stockholm Stad vid framtagningen av den nya detaljplanen och i januari 2020 kom det glädjande beskedet att planen var godkänd.

Under hösten 2019 påbörjades arbetet med att forsla bort rasmassor av nedbrunnet material och sedan tog rivningen vid av brandskadade delar som stod kvar. Det var ett avancerat rivningsarbete i flera etapper där bland annat bjälklag som sitter infästa i fasaden varsamt togs bort utan att skada de delar som skulle bevaras. Dessutom skulle fackverken, det vill säga den stålkonstruktion som snabbt byggdes upp utanpå fasaden efter branden och bär densamma, bytas ut. Samtidigt förstärktes den befintliga fasaden med en ny egen grundläggning, genom att borra pålar genom den befintliga kallmuren och ner till fast berg.

Bygglovet för den nya fastigheten beviljades den 28 maj 2020 och därmed kunde nästa steg i återuppbyggnaden påbörjas. Rivningen fortsatte då ner till källargolven och under slutet av 2020 startade den avancerade grundläggningen. Här passar vi på att ge källarvåningen lite högre takhöjd genom att gräva ytterligare ca 1,5 meter ner i marken, under grundvattennivån. För att skydda kringliggande fastigheter kommer vi att gjuta den nya källaren under vatten med dykare. Samma teknik som används när man gjuter brofästen. Grundläggningsarbetet inklusive en ny gjuten bottenplatta pågick fram till sommaren 2021.

Därefter påbörjades uppförandet av en platsgjuten betongstomme och ett nytt hus tar form på insidan av fasaden. Den nya fastigheten kommer vävas ihop med den gamla vackra fasaden mot gatan och får ett nytt modernt uttryck på insidan mot gården. Vi bygger med stor flexibilitet för att kunna anpassa fastigheten för många olika typer av verksamhet.

Under 2023 planeras den nya Vildmannen 7 att vara klar för inflyttning. Ett nytt blad i fastighetens historia tar då vid.

Fastighetens historia

Fastigheten har utvecklats och varsamt förändrats med tiden innan den tragiska branden i november 2017. Stadsmuseet klassificerade Vildmannen 7 som en fastighet av allra högsta kulturhistoriska värde.

Ta del av fastighetens spännande historia här.

Lediga Lokaler

Unika kontor iStockholms bästa läge

Mitt i Bibliotekstan skapar vi på Hufvudstaden toppmoderna kontorslokaler med inredning och materialval av bästa möjliga kvalitét. Inflyttning sker under 2023. Välkommen till Biblioteksgatan 9.