Integritetspolicy för hyresgäster

Här kan du som hyresgäst hos Hufvudstaden ta del av vår Integritetspolicy (GDPR).

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet beskriver hur koncernen Hufvudstaden AB, org. nr 556012–8240, NK 100, 111 77 Stockholm, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Hufvudstaden tillhandahåller tjänster och erbjudanden, serviceärenden och övrig kontakt med Hufvudstaden.

1.2 Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Hufvudstaden AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter företaget samlar in.

3. När behandlar vi personuppgifter?

3.1 För att kunna nyttja våra tjänster eller kontakta oss för service eller information, måste vi samla in och behandla personuppgifter.

3.2 Hufvudstaden samlar in och behandlar personuppgifter när man kontaktar Hufvudstaden, använder sig av Hufvudstadens kundservice, besöker Hufvudstadens webbplats eller ett event som Hufvudstaden anordnar eller på annat sätt har kontakt med Hufvudstaden. Informationen som samlas in vid dessa tillfällen krävs för att Hufvudstaden ska kunna tillhandahålla tjänster och erbjudanden.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

4.1 För dig som är hyresgäst till Hufvudstaden

De personuppgifter Hufvudstaden samlar in och behandlar i egenskap av hyresgäst är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Personnummer i de fall du har avtal som privatperson

5. Varför behandlar vi hyresgästers personuppgifter?

5.1 För dig som är hyresgäst till Hufvudstaden

Hufvudstaden behandlar personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Hufvudstaden hyresgästers personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot hyresgästen
 • Hantera hyresgästförhållandet och erbjuda våra tjänster
 • Möjliggöra allmän hyresgästvård och hyresgästservice
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS
 • Ge relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Förbättra våra hyresgästerbjudanden, till exempel utveckling av tjänster och funktioner
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
 • Kreditupplysning

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och hyresgästanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av hyresgästens personuppgifter

6.1 Hufvudstaden baserar behandlingen av hyresgästens personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat hyresgästens personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som hyresgäst. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även hyresgästens interaktion med Hufvudstaden samt hyresgästens intresse av våra erbjudanden och tjänster för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av hyresgästens personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden om våra tjänster. Hufvudstaden behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Hufvudstaden ha en rättslig förpliktelse att behandla hyresgästens personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål

Rättslig grund

Kategori av personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra tjänster samt tillhandahålla kundservice

Fullföljande av avtal

 • Namn, adress, telefonnummer, e-post samt i vissa fall personnummer

Under den tid vi har ett hyresförhållande

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefonnummer, e-post samt i vissa fall personnummer

Så länge Hufvudstaden är skyldig att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Hufvudstaden och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning

 • Namn, adress, telefonnummer, e-post samt i vissa fall personnummer

Under den tid vi har ett hyresförhållande

 

8. Profilering

8.1 Hufvudstaden kan behandla hyresgästens personuppgifter genom profilering. Information analyseras om hur hyresgästen använder och vilka av våra tjänster och erbjudanden hyresgästen varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev hyresgästen interagerat med och vilka av våra event hyresgästen anmält sig till för att tillhandahålla erbjudanden som vi tror passar hyresgästen och för att bjuda in hyresgästen till event.

8.2 Hyresgästen kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering genom att ringa Hufvudstadens kundservice eller förvaltaren. När Hufvudstaden har mottagit anmälan kommer Hufvudstaden att upphöra med att behandla personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter?

9.1 Hyresgästens personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Hufvudstaden kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Hufvudstadens rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Hufvudstaden kan komma att lämna ut hyresgästens personuppgifter till tredje part, såsom till Hufvudstadens koncernbolag och andra samarbetspartners.

10.2 Tredje part som Hufvudstaden lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en hyresgäst får endast använda informationen i syfte att marknadsföra Hufvudstadens och Hufvudstadens samarbetspartners och koncernbolags tjänster eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Hufvudstadens avtal med dig som hyresgäst.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Hufvudstaden om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Hufvudstadens rättsliga intressen.

10.4 Hufvudstaden kan komma att överföra hyresgästens personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Hufvudstadens leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Hufvudstaden vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5 Vi kommer inte att sälja hyresgästens personuppgifter till tredje part.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Hufvudstaden kan ändra sin integritetspolicy varvid den presenteras här.

12. Skyddet av hyresgästens personuppgifter

Hyresgästen ska alltid kunna känna sig trygg när vederbörande lämnar sina personuppgifter till oss. Hufvudstaden har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda hyresgästens personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om hyresgäster i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 Hufvudstaden ansvarar för att hyresgästens personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Hufvudstaden kommer på begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Hyresgästen har rätt att begära

 1. Tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att hyresgästen har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende hyresgästens personuppgifter.

 2. Rättelse av hyresgästens personuppgifter. Vi kommer på begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar.

 3. Radering av hyresgästens personuppgifter. Det innebär att hyresgästen har rätt att begära att hyresgästens personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

 4. Begränsning av behandling. Det innebär att hyresgästens personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

13.4 Hufvudstaden kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter sker.

13.5 Hyresgästen har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra hyresgästens personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Hyresgästen har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om hyresgästen invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än hyresgästens intressen.

13.7 Om hyresgästen inte vill att vi behandlar hyresgästens personuppgifter för direkt marknadsföring har hyresgästen alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta Hufvudstaden. När vi har mottagit hyresgästens invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Hyresgästen har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av hyresgästens personuppgifter till Datainspektionen.

 

Hufvudstadens integritetspolicy för hyresgäster (PDF)