Utfall av hållbarhetsmål 2018

Vi arbetar aktivt med våra hållbarhetsmål. De hjälper oss att styra i riktning mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle. Här berättar vi hur det gick för oss under 2018.

Hållbarhetsmål och utfall

Mål Utfall 2018

2020 ska energianvändningen minskat med 30 % i förhållande till 2010.

Under 2018 har energianvändning ökat med 9 procent jämfört med 2017, bland annat på grund av en kall vinter och en ovanligt varm sommar. I förhållande till 2010 har vi dock minskat energianvändningen med 17 procent.

2020 ska vi ha minskat klimatutsläppen från drift av fastigheterna med 90 procent i
förhållande till 2010.

Klimatutsläppen från drift av fastigheterna har under 2018 ökat med 35 procent jämfört med 2017. Ökningen beror bland annat på en ökad fjärrvärmeförbrukning på grund av en kall vinter. Totalt sett har utsläppen minskat med 80 procent sedan 2010.

En större andel av Hufvudstadens
fastigheter ska miljöcertifieras när vi
bygger om och bygger nytt.

Under året har inga större projekt avslutats och inga ytterligare fastigheter certifierats. Totalt sett är cirka 31% av det totala beståndet miljöcertifierat.

Fler av våra hyresgäster tecknar Gröna hyresavtal så vi gemensamt bidrar till en bättre miljö.

Ett flertal av våra hyresgäster har Grönt hyresavtal. Under 2018 uppgick andelen gröna hyresavtal till 24 procent av total uthyrbar kontorsyta.

Vi ska ha branschens nöjdaste kunder.

Hufvudstaden deltar i Fastighetsbarometerns årliga undersökning av kundnöjdhet.
2018 placerade våra hyresgäster oss på första plats bland storbolagen. Vi har förbättrat sju av tio kvalitetsområden sedan förra årets undersökning.

Vi ska eftersträva jämställdhet i verksamheten.

Under året har vi startat en hållbarhetsgrupp där ett av fokusområdena är jämställdhet och mångfald. Vi gjorde i år en utökad mätning kring jämställdhet i samband med vår årliga medarbetarundersökning.

Hufvudstaden ska vara en attraktiv arbetsplats och ha branschens mest professionella och engagerade
medarbetare.

 

Hufvudstaden ställer årligen frågan till våra kontorshyresgäster om hur de upplever våra medarbetare utifrån uppsatta mål. Årets utfall ökade från en redan hög nivå.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka e-post