Årsstämma 2021

Hufvudstadens årsstämma 2021 kommer genomföras den 25 mars 2021 genom poströstning.

Hufvudstadens årsstämma 2021

Hufvudstadens årsstämma den 25 mars kommer genomföras genom poströstning.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 25 mars 2021, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning skall:

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 17 mars 2021, varvid aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 17 mars 2021 för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 19 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

dels anmäla sig till årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Hufvudstaden AB tillhanda senast onsdagen den 24 mars 2021.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär måste vara Hufvudstaden AB tillhanda senast onsdagen den 24 mars 2021. Formuläret kan skickas via e-post till info@computershare.se eller via post till Hufvudstaden AB, ”Årsstämma”, c/o Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt via länk nedan med verifiering genom BankID. Sådan förhandsröst måste avges senast den 24 mars 2021.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska skriftlig, daterad fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Registreringsbeviset ska utvisa de förhållanden som gäller på dagen för årsstämman och bör i vart fall inte vara äldre än ett år vid tidpunkten för årsstämman.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För att få poströstningsformulär eller fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Hufvudstaden på telefon 08-762 90 00, måndag-fredag kl. 08.00-16.00.

Länk till elektronisk förhandsröst

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär