Nya standarder och tolkningar

Hufvudstaden tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med den 1 januari 2019 och har valt den förenklade övergångsmetoden.

Hufvudstaden tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med den 1 januari 2019 och har valt den förenklade övergångsmetoden och tillämpar inte standarden retroaktivt. Redovisade nyttjanderättstillgångar har åsatts samma värde som den redovisade leasingskulden per 1 januari 2019. Hufvudstaden har i egenskap av leasetagare identifierat tomträttsavtal som de enskilt mest väsentliga. Leasingskulden per 1 januari uppgick till 788 mnkr, varav tomträttsavtalen uppgick till 676 mnkr.

Tomträtter betraktas enligt IFRS 16 som eviga hyresavtal och redovisas till verkligt värde och kommer därmed inte att skrivas av. Värdet på nyttjanderättstillgången kvarstår till nästa omförhandling av respektive tomträttsavgäld. Leasingskulden amorteras inte utan värdet är oförändrat fram till omförhandling av respektive tomträttsavgäld. Kostnaderna för tomträttsavgälder redovisas i sin helhet som en finansiell kostnad, vilket är en skillnad jämfört med tidigare tilllämpning enligt IAS 17 Leasingavtal där dessa redovisats som rörelsekostnader som belastat brutto- resultatet.

Övriga leasingavtal som Hufvudstaden har identifierat, inom ramen för definitionen av leasingavtal enligt IFRS 16, avser främst avtal för externa lokaler, kontorsutrustning och liknande. Dessa leasingavtal har redovisats som nyttjanderättstillgångar och motsvarande leasingskulder per 1 januari 2019. Nyttjanderättstillgångarna skrivs av över leasingperioden medan leasingskulderna belöper med ränta och amorteras över leasingperioden. Hufvudstaden analyserar löpande värderingen av leasingskulden utifrån ändringar eller tillkommande leasingavtal. Vidare har Hufvudstaden, i egenskap av leasegivare, konstaterat att tillämpningen av IFRS 16 inte medfört några väsentliga effekter på koncernens finansiella rapportering. Jämförelsetalen för 2018 har i enlighet med den förenklade övergångsmetoden inte räknats om. Detta medför att jämförbarheten av vissa resultat- respektive balansposter och nyckeltal har påverkats. I övrigt har nya och ändrade standarder som trätt i kraft 2019 inte medfört någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapportering.

Jämförelsetalen för 2018 har i enlighet med den förenklade övergångsmetoden inte räknats om. Detta medför att jämförbarheten av vissa resultat- respektive balansposter och nyckeltal har påverkats. I tabellerna redovisas resultatposter och nyckeltal för 2019 exklusive effekterna av tillämpningen av IFRS 16.

I övrigt har nya och ändrade standarder som trätt i kraft 2019 inte medfört någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapportering.

 

 RESULTATSRÄKNING

   
Koncernen, Mnkr Jan-dec 2019
(inkl. IFRS 16)
Jan-dec 2019
(exkl. IFRS 16)
Nettoomsättning 1 981,2 1 981,2
Verksamhetens kostnader -575,9 -598,1
Bruttoresultat 1 405,3 1 383,1
Central administration  -49,2 -49,2
Rörelseresultat före värdeförändringar  1 356,1 1 333,9
Värdeförändringar 2 730,6 2 730,8
Rörelseresultat 4 086,7 4 064,7
Finansiella intäkter/kostnader -118,7 -96,3
Resultat före skatt 3 968,0 3 968,4
Skatt -821,6 -821,7
Resultat efter skatt 3 146,4 3 146,7
Periodens totalresultat 3 146,4 3 146,7

 NYCKELTAL

   
Koncernen 31 dec 2019
(inkl. IFRS 16)
31 dec 2019
(exkl. IFRS 16)
Överskottsgrad, % 70,9 69,8
Nettoskuld, mnkr  7 404 6 644
Belåningsgrad fastigheter, %  19,1 17,5
Nettobelåningsgrad fastigheter, %  15,5 13,9
Soliditet, %  62  63 
Ränteteckningsgrad, ggr  11,4 13,8
Skuldsättningsgrad, ggr  0,2 0,2